Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyznáš-li ústy svými Pána Ježíše a srdcem svým uvěříš-li, že jej Bůh vzkřísil z mrtvých, spasen budeš. BIBLE Římanům 10:17 

Mnoho lidí odstartovalo do života s velkými nadějemi a vysokými ideály. Avšak mnozí ztroskotali kvůli tvrdosti tohoto světa a nelásce druhých lidí. Jedině Bohu není naše situace lhostejná. Chce nám pomoci z naší osamělosti, vyjít vstříc naší touze a odejmout naši vinu. Zná naše zranění a naše zklamání. Rozumí hladu po životě a touze po lásce. Proto přišel za námi na naši zem 
Boží Syn, Ježíš Kristus .

Kdo se s Ním setká, pocítí lásku, která nikdy nezanikne a kterou ani smrt neohrozí. Když nás uchopí Jeho ruce, nechtějí nám ublížit, ale chtějí nás chránit a opatrovat. Je hoden toho, abychom Ho brali vážně a opětovali Mu lásku. Každý z nás obyčejných lidí touží po lásce a přijetí. Ve světě jsme však obvykle zklamáni a nacházíme jen pomíjivé uspokojení. Naše srdce zůstávají prázdná. Ve světě nenajdeme dokonalou lásku, může nám ji darovat jenom Bůh, který sám je nepomíjející Láska. 

Jeho láska je určena nám!

                                 

Pro nikoho nejsme tak důležití, jako pro Něj, nikdo nemá tak dobrý plán pro náš život. Nikdo se neumí o nás tak postarat, poskytnout nám bezpečí a útěchu, léčit a opatrovat nás jako
On – náš Stvořitel.

Stvořil nás podle svého obrazu, pro osobní vztah s Ním. Hřích však tuto naši hodnotu a určení zničil; způsobil oddělení od Boha a důsledkem je prázdnota života a zlo. Ježíš přišel obnovit naši původní hodnotu a vztah s Bohem skrze smíření svou obětí na kříži. Potřebujeme jen uvěřit, přijmout to a vyznat.  

 Chceš změnit svůj život?
Pak řekni Bohu, aby ti odpustil všechna tvoje provinění, a učiň Ho Pánem svého života.

Chceš-li být smířen s Bohem a vrátit se do vztahu s Ním, řekni upřímně z celého srdce třeba toto:
„Pane Ježíši, věřím, že jsi za mě zemřel a byl vzkříšen, abych mohl být smířen s Bohem a měl život věčný. Děkuji Ti, že jsi svou smrtí na kříži zaplatil za mou vinu a tvá krev mě očišťuje od hříchů. Děkuji Ti, že Tvá oběť mi umožnila obnovit blízký vztah s Bohem, pro který jsem stvořen. Odevzdávám Ti celý svůj život jako svému Pánu. Učiň ze mne takového člověka, jakým Ty mě chceš mít. Děkuji Ti. Amen!“

Jestliže ses modlil upřímně ze srdce, můžeš si být jist, že Ježíš tě smířil s Bohem a stal ses Božím dítětem. Mluv s Bohem každý den, ON tě bude učit a vychovávat, vést tě svým Duchem. Pořiď si Bibli, je to Boží slovo pro tebe. Říká ti: 

  Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! (Bible, 2. Korintským 5.17).

  Těm pak, kteří Jej přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha. (Bible, Jan 1.12-13).

Je užitečné najít nějakou církev, která přijímá autoritu a moc Božího slova a věří v Ježíše Krista jako osobního Spasitele a nechat se pokřtít ponořením do vody. Sk 2:38
Máš-li zájem, kontaktuj nás a my ti pomůžeme najít takovou církev ve tvém okolí.

Modlím se právě teď za tebe:
“Ať tě Bůh ochraňuje a plní svou láskou, ať tě vede po své cestě, dá ti sílu, požehnání a moudrost pro tvůj život. Tvá víra ať je silná a neustále roste. Pane Ježíši, použij si tohoto člověka pro svou slávu a své království. Naplň ho svým Duchem svatým a Božím ohněm. Amen!“
Bůh tě požehnej na tvé cestě s Pánem!        Pastor sboru Jirka